Informacja o przetwarzaniu danych Klientów i Kontrahentów firmy Milenart – Pracownia Rękodzieła

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

Informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych związanych z procesem sprzedaży towarów i usług jest Milenart – pracownia rękodzieła z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju przy ulicy Zdziebły 46c

Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować:

 1. pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy,
 2. mailowo na adres pracownia@milenart.pl

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez e-mail milenao@op.pl lub na adres siedziby Administratora.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ponadto, informujemy, iż:

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a naszą firmą, prowadzenia akcji marketingowych, obsługi Państwa zakupów, dochodzenia ewentualnych roszczeń a także realizacji wiążących Państwa z firmą umów i porozumień. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi ą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679:
  1. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);
  2. 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawno-podatkowych ciążących na administratorze,
  3. 6 ust. 1 lit. f) – dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, statystycznych i do analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby oraz w innych prawnie uzasadnionych celach, związanych z prowadzeniem przez firmę działalności gospodarczej.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji, wskazanych w pkt. 1, celów:
  1. w zakresie realizacji postanowień umów, porozumień lub innych ustaleń z nich wynikających, przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas ich obowiązywania, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub porozumienia;
  2. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat,
  3. w celach statystycznych, archiwizacyjnych i innych niż poprzednio wymienionych a prawnie uzasadnionych, związanych z działalnością firmy nie dłużej niż przez okres 2 lat.

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

 1. Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność usługowo-handlową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy np. w zakresie infrastruktury informatycznej lub bieżących spraw, dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorstwa Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  1. naszym pracownikom, współpracownikom oraz kontrahentom, którzy współpracują z nami w realizacji celów wskazanych w punkcie 1,
  2. innym podmiotom gospodarczym, współpracującym z firmą przy realizacji usług,
  3. dostawcom usług zaopatrującym firmę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie przez firmę usług oraz zarządzanie nią (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, kurierskich czy pocztowych),
  4. dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym wspierających firmę w dochodzeniu ewentualnych roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne).
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.

Informujemy, iż podmioty, które na nasze zlecenie dokonują przetwarzania danych osobowych działają na mocy i w oparciu o umowy  powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO) bądź w oparciu o złożone oświadczenia o poufności.

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:
  1. nazwa firmy,
  2. adres do wystawienia faktury,
  3. NIP lub PESEL,
  4. adres korespondencyjny,
  5. telefon kontaktowy,
  6. adres mailowy.

 

 1. Administrator Danych Osobowych informuje, iż nie przetwarza Państwa danych osobowych w oparciu o zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji, w tym nie dokonuje ich profilowania.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych.
 3. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Z uprawnień wynikających z pkt. 6 możecie Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych pisemnie (za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy).
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny przy czym jest obowiązkowe, jeżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa;. Ich niepodanie uniemożliwia zawarcie stosownych umów np. sprzedaży towarów i usług.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.